İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Her cinsten kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) politikaları ve hedefleri ile uyumlu olarak İSG risklerini kontrol etmek suretiyle sağlam İSG performansına sahip olmak ve bunu göstermek konusuyla gittikçe daha fazla ilgilenmektedir. Kuruluşlar bunu, gittikçe daha sıkı hale gelen yasal mevzuat, ekonomik politikaların gelişmesi ve iyi İSG uygulamalarını teşvik eden diğer tedbirler bağlamında ve İSG konularıyla ilgilenen tarafların ifade ettiği artan endişeler karşısında yapmaktadır.

Birçok kuruluş İSG performanslarını değerlendirmek için İSG “gözden geçirmelerinden“ ve “tetkiklerinden” geçmiştir. Ancak bu gözden geçirmeler ve tetkikler kendi başlarına kuruluşun performansının yasal ve politika gereklerini halen karşıladığı ve gelecekte de karşılamaya devam edeceği konusunda kuruluşa güven vermek için yeterli değildir. Bunların etkili olabilmesi için kuruluşla entegre olmuş, yapılandırılmış bir yönetim sistemi içinde uygulamaları gerekir.


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standart, aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir,

  • Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,
  • Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
  • Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
  • Aşağıdakileri uygulamak suretiyle bu İSG standardına uygunluğu göstermek:
  • 1) Kendi durumunu değerlendirmek ve kendisi tarafından beyanda bulunmak,
  • 2) Müşteriler gibi kuruluş üzerinde ilgisi olan taraflardan uygunluğunun teyidini istemek,
  • 3) Kuruluş dışındaki bir taraftan kendi beyanının uygunluğunun teyidini istemek,
  • 4) Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini istemek.